Εθελοντική προσφορά σε ιδρύματα και ΜΚΟ, συμμετοχή σε μπαζααρ, συσσίτιο αστέγων κλπ